DOCUMENT

  1. Tờ khai hải quan
  2. Phiếu kho
  3. Thủ tục LLC
  4. Phiếu kiểm dịch
  5. Quy cách vận chuyển
  6. Giấy chứng nhận xuất xứ
  7. Bảng kê giao nhận